พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

21 กรกฏาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับปริญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยมีพระภัทรธรรมสุธ ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานในพิธี พร้อมพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ศรีล้านช้าง พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติและประเพณีอันดีงาม สร้างความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และมียังการเจิมหนังสือหลักสูตรการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาสืบต่อไป