พิธีถวายสักการะพระเถระ และแสดงมุทิตาจิต พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี

วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ที่ปรึกษาวิทยาเขตศรีล้านช้าง เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระเถระ พิธีแสดงมุทิตาจิต พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. (ป.ธ.๗, ศน.บ., อ.ม., Ph.D.) โดยมติสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง และพิธีขอแสดงความยินดีกับ ดร. จักรกฤษณ์ โพดาพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ในการนี้ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย
ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย
สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
กศน.จังหวัดเลย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันวิทยา
โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
โรงเรียนสาธิต มมร.
พุทธสมาคมจังหวัดเลย
ประธานชุมชน
และศิษย์เก่า ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้