ร่วมอนุรักษ์ ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเลย

10 ส.ค. 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับเชิญจากสำนักงานจังหวัดเลย ร่วมอนุรักษ์ ถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดเลย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเลย และดำเนินงานตามพัธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) โดยมี พระมหาวัฒนา สุรกิจโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้อำนวยการแสดง ในการนี้ นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย เข้าร่วมชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย