พิธีเลี้ยงนักกีฬาและมอบรางวัลขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 6 “สิรินธรเกมส์”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 กรรมการนักศึกษาได้จัดพิธีเลี้ยงนักกีฬาและ มอบรางวัลขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วมแข่งกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 6 “สิรินธรเกมส์” โดยมีท่าน พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธี และ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดีและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน