กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 37

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ร่วมกับ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีสุทธาวาส จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 37 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
การจัดงานครั้งนี้ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายประเภท เช่น การจัดนิทรรศการ การประกวดร้องเพลงเกี่ยวกับแม่ การตอบปัญหาธรรมะเกี่ยวกับแม่ การประกวดเรียงความเรื่องแม่ และการประกวดวาดภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้สำนึกในบุญคุณของแม่ โดยการวาดภาพครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เพราะเป็นฝีมือของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยใช้สีน้ำในการวาด
พระมหาจิณกมล อภิรตโน กล่าวว่า มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 800 คน ซึ่งแต่ละปีก็จะมีผู้เข้าแข่งขันรายการต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาภายในจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงได้มีการพัฒนาทักษะทางวิชาการ รวมถึงการศึกษาธรรมมะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน.