นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ถวายสักการะมุทิตา พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร.

18 สิงหาคม 2562 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ ได้เมตตาพบปะนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ในการนี้นักศึกษาได้ถวายสักการะมุทิตา พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง