ผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเลย(ธรรมยุต) เตรียมงานตรวจธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวนการวิทยาศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตร
ได้สนองงานคณะสงฆ์ ช่วยกิจการประชุมและตรวจธรรมศึกษาชั้นตรี ของคณะสงฆ์ภาค 8 ธรรมยุต ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ในวันที่ 15-17 มีนาคม 64
รองอธิการบดี นำเสนอที่ประชุมพร้อมสนองงานคณะสงฆ์และงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับภาระงานในนามของ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้างประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปีหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ