รองอธิการบดี ประธานเปิดอบรมธรรมะสำหรับเด็ก ในโครงการวิถีพุทธ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย

” มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง บริการวิชาการธรรมะสู่เด็ก โรงเรียนอนุบาลเลย”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองธิการบดี เมตตาเป็นประธานเปิดอบรมธรรมะสำหรับเด็ก ในโครงการวิถีพุทธชั้นนำ ให้รู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้จริง นำไปใช้ในชีวิตได้ นำไปใช้ในชีวิตได้ ประกอบกิจกรรมสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย การกราบพระรัตนตรัย นั่งสมาธิแผ่เมตตา ณ โรงเรียนอนุบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา