บริการวิชาการ แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โครงการเสริมสร้างคุณธรรมร่วมกิจกรรมชุมชน ประจำปี 2564

3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น.
🍃พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระมหาจิณกมล อภิรตโน ผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขต และนายธีระเดช ลุนาหา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป บริการวิชาการแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
🌿ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมร่วมกิจกรรมชุมชน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 18 คน โดยการนำของอาจารย์ญาณินท์ ทองมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
🍃โดยมีกิจกรรมฟังธรรมะ นั่งสมาธิ จิตอาสา พัฒนาวัด ณ เจดีย์หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วัดศรีสุทธาวาส อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว: ธีระเดช ลุนาหา