ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขต ติดตามกำกับการเขียนรายงานตนเองระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขต ติดตามกำกับการเขียนรายงานตนเองระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 หลักสูตร ปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ

ภาพ: กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา

ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา