ผู้บริหาร ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เดินทางมาเปิดงาน ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ประจำปี 2563

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา น้อมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) แม่กองธรรมสนามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ตั่งแต่วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมือเลย จังหวัดเลย