บริการวิชาการโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สู่โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564

บริการวิชาการโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สู่โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองธิการบดี ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เมตตาให้โอวาท โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และคณะวิทยากรดำเนินการโดยพระมหาจักรพล สิริธโร,ดร. บรรยายธรรมและกิจกรรมนันทนาการ เจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ในการดำเนินการโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ ประธานฝ่ายฆราวาส และคณะครู และเรียน เข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอขอบคุณทางโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ที่อำนวยความสะดวก สนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับพระวิทยากร บุคลากร ของมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย