ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วย พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธการบดี ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย พระครูปริยัติสาทร,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตร ดร.กรรณิกา ไวโสภา อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง

ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา