ผู้บริหาร บุคลากร ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วย พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาจิณกมล อภิรตโน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ในการทำงานของบุคลากรวิทยาเขต ประจำเดือนมีนาคม 2564

ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา