รองอธิการบดี มอบนโยบายการปฏิบัติงาน บุคลากรสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

บ่ายวันพฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองธิการบดี ประธานที่ประชุมออนไลน์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของบุคลากร สัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 34 รูป/คน พร้อมด้วยผู้บริหาร
1. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ (พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต.ดร.) มอบนโยบายการทำงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต (พระมหาจิณกมล อภิรตโน) มอบนโยบายการปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 เดือน 6 เดือน ของบุคลากร
3. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ (พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์) มอบนโยบายการปฏิบัติงาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
4. ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล) มอบนโยบาย ในการทำงานของบุคลากรและมอบกำลังใจบุคลากรทำงานประจำปี 2564

สำหรับนโยบายรองอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย
1. บุคลากรต้องมีความโดดเด่น สร้างองค์ความรู้ และสร้างมหาวิทยาลัยแห่งคุณธรรมทางปัญญหาให้กับนักศึกษา
2. พัฒนาจุดเด่นของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ
3.บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องสร้างผลงานให้โดนเด่นเป็นที่ยอมรับ รับผิดชอบงานในหน้าที่ ทุ่มเท เสียสละในการทำงาน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ณ ห้องประชุมออนไลน์ Microsoft Team