พิธีสรงน้ำพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ ตึก วภ.ธรรมานุสรณ์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ได้มีพิธีสรงน้ำพระศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด และประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระศพ จากนั้น พระราชวีราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดเลย (มหานิกาย) ได้นำพระภิกษุสงฆ์ สรงน้ำพระศพ จากนั้นข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้สรงน้ำพระศพ

 
DSC_0083

DSC_0085

DSC_0087

DSC_0063

DSC_0068

DSC_0070

DSC_0077

DSC_0075

DSC_0058

DSC_0061

DSC_0056

DSC_0040