พิธีปฐมนิเทศระบบออนไลน์ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดีเมตตากล่าวนำคำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาท คุณลักษณะของนักศึกษา หน้าที่ของนักศึกษา และให้คติข้อคิดในการเข้ามาศึกษาต่อที่วิทยาเขตศรีล้านช้าง ๔ ข้อ คือ
๑. มีวินัย ๒. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ๓. มีความรับผิดชอบ ๔. มีเป้าหมาย สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

จากนั้นผู้บริหารให้โอวาทและกล่าวต้อนรับ โดย พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ และพระมหาจิณกมล อภิรตโน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมดูแลนักศึกษาทุกรูป/คน และยินดีต้อนรับสู่รั้วมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป