รองอธิการบดีและผู้บริหาร ให้โอวาท ออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องออกอากาศ วิทยาเขตศรีล้านช้าง
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี และผู้บริหาร เมตตาให้โอวาท ข้อคิด และการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และช่วยเหลือให้คำปรึกษานักศึกษาทุกชั้นปี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร ๒ ชั้น ๑ ได้ทุกวันทำการ

รองอธิการบดี ได้เน้นย้ำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงและถามตัวเองว่า
-เราได้ความรู้อะไรแล้วบ้าง
-เรามีความสามารถอะไรบ้าง
-เราได้รับการยอมรับจากคนอื่นหรือไม่
-เราต้องพัฒนาตนในเรื่องได้บ้าง

ขอขอบคุณฝ่ายออกอากาศ ไอที เทคนิคตัดต่อภาพ โดย อ.ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ และคณะ

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป