รองอธิการบดี ให้โอวาทออนไลน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี
เมตตาให้โอวาท ออนไลน์ นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ณ ห้องออกอากาศออนไลน์ วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนหา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป