ประชุมเตรียมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2564 (อบรมออนไลน์) สังกัด มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกว้างรอบคอบ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะประธานกำกับดูและโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
-แจ้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-เตรียมความพร้อมในการอบรมแบบออนไลน์
-แจ้งลำดับ ขั้นตอน วิธีการเข้าอบรมแก่พระสอนศีลธรรมทั้งพระสอนเดิมและพระสอนสมัครใหม่ ประจำปี 2564
-รายการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรม

โดยโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีกำหนดการในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 อบรมพระสอนศีลธรรมที่สมัครใหม่ และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 อบรมพระสอนศีลธรรมเก่า เพื่อต่อสัญญาประจำปี 2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา