ประชุมบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ประชุมบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ในการประชุมครั้งนี้ ได้นำเรื่องเสนอเพื่อทราบ
-รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
-แจ้งประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 13
-กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
-การจัดการโครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนบทความออนไลน์ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
-กำหนดวันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง
-รายงานการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2564 (อบรมออนไลน์)
-รายงานการแจกถุงยังชีพ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชร่วมกับวัดศรีสุทธาวาส ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564
-การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงเรียนออนไลน์
-การประเมินตนเองของบุคลากร
-การเตรียมความพร้อมของห้องเรียก่อนเปิดภาคการศึกษา

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา