ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดการความรู้ และธรรมาภิบาล ประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดการความรู้ และธรรมาภิบาล ประจำปี 2564
การประชุมคณะกรรมการวันนี้ ที่ประชุมติดตามการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการจัดการความรู้ และธรรมาภิบาล ประจำปี 2564 ของวิทยาเขตศรีล้านช้าง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา