ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2564
ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้รับทราบ ดังนี้
-สรุปผลคณะแนนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
-ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งรูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขตและวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
-คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและกำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563
-รายงานผลการติดตามผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาเขต

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-พิจารณากำหนดวันติดตามการเขียนรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา