ประชุมบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พระมหาจิณกมล อภิรตโน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เลขานุการที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
โดยในการประชุมวันนี้ ได้มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
-สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
-การพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
-การช่วยเหลือนักศึกษาในสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
-พิจารณากำหนดการจัดงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี
-พิจารณาการเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำปี 2564
-พิจาณาการสอบวัดประเมินผลกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา