ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 (19 ส.ค. 64)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและอาจารย์ประจำ ประชุมคณะกรรมการและอาจารย์ประจำวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้รับทราบและพิจารณา ดังนี้

  • แจ้งการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขัอเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน
  • แจ้งความเห็นของนักศึกษาเกียวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 1/2564
  • แจ้งการเสนอ พระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธรรมยุต) เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัย
  • แจ้งการส่งแบบรายงานการปฏิบัติงานและผลสำเร็จของงานบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์
    -พิจารณา การจัดอบรมกรรมฐานก่อนฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา รหัส 61 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา