สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช มอบชุด PPE 200 ชุดให้กับโรงพยาบาลเลย โดย มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

23 สิงหาคม 2564 ….สนองพระดำริ เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก…..พระเดชพระคุณพระเทพวัชรเมธี ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบชุด ppe จำนวน 200 ชุด ให้ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย นำไปมอบแก่หน่วยงานที่นำไปใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19)…..พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และผู้ช่วยอธิการบดี ตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นำไปมอบให้แก่1. พระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเลย ธรรมยุต จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานในวัด2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย จำนวน 80 ชุด3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชฯ จำนวน 50 ชุด4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสะพุง จำนวน 50 ชุด….มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยบรรเทาทุกข์ และความเดือดร้อนของประชาชน…ร่วมอนุโมทนา