ประชุมบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (25 ส.ค.64)

เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา