ประชุมคณะกรรมการ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 5/2564 (ประจำเดือนกันยายน 2564) 10 ก.ย. 64

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยาเขตศรีล้านช้าง ประชุมคณะกรรมการ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ครั้งที่ 5/2564 (ประจำเดือนกันยายน 2564)
โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
– แจ้งการรายงานงบกำไรขาดทุนปีงบประมาณ 2564 (เดือนกรกฎคม – เดือนสิงหาคม)
– แจ้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสตร์ (กรณีนางกรทิพย์ สิทธิศักดิ์)
– แจ้งการเร่งรัดส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
– แจ้งขอกันเงินงบประมาณสนับสนุนวิจัย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2564
– แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2564
– พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนโครงการวิจัย งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 รายกรณี ดร.จักรฤษณ์ โพดาพล ดร.สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก นางสาวปณิตา จันทรประพันธ์
– พิจารณาการขออนุเคราะห์ประชาพิจารณ์ของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
– พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น รางวัล “วิชาจรณสัมปันโน” ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา