ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมงานวันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์) ๑๗ ก.ย. ๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมออนไลน์
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี นำผู้บริหารบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมงานวันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ (ออนไลน์)
ในการนี้ ได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ จากผู้ทรงวุฒิ ดังนี้
-ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยาหัวข้อเรื่อง “กระบวนทัศน์การศึกษาใหม่กับมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา”
-รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายหัวข้อ “เรื่องทิศทางอุดมศึกษาในยุคพลิกผันหลังสถานการณ์ COVID-19”

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา