ผู้บริหาร ประชุมนโยบายการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง (17 ก.ย. 64)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปูชนียาจารย์
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมนโยบายการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง