ประชุมบุคลากร มมร วิทยาเขตศรีล้านช้างประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2564 (29 ก.ย. 64)

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมบุคลากร มมร วิทยาเขตศรีล้านช้างประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2564 เพื่อปรึกษาหารือวางแผน การบริหารงานบุคคล การจัดการศึกษา การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา