ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยศรีล้านช้าง ครั้งที่ 4/2564 (1 ต.ค. 64)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ
ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานที่ประชุมพร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยศรีล้านช้าง ครั้งที่ 4/2564 เพื่อปรึกษาหารือ วางแผน บริหารจัดการ การดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์วิจัยศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา