พระราชสุเมธี บรรยายพิเศษ ออนไลน์ การเสวนาวิชาการครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ (๒๕ ก.ย. ๖๔)

การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง “พระพุทธศาสนาในจังหวัดเลย

เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องออกอากาศ
พระเดชพระคุณ พระราชสุเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง รูปแรก
เมตตาบรรยายพิเศษ ออนไลน์ เรื่อง”บทบาทพระกรรมฐานจังหวัดเลย ในการสร้างศรัทธา
ในการนี้ พระเดชพระคุณฯ ได้เมตตาให้กำลังใจบุคลากรที่ทำงานภายในวิทยาเขต และให้บุคลากรได้ถวายสักการะ ในโอกาสสำคัญ
ทางมหาวิทยาลัย โดยคณะศาสนาและปรัชญา ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี ผู้บริหาร บุคลากร และฝ่ายไอที (อ.ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์) ที่ขับเคลื่อนงานเสวนาครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา