พระราชวชิรสุธี บรรยายพิเศษ ออนไลน์ การเสวนาวิชาการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (๒๕ พ.ย. ๖๔)

พระเดชพระคุณ พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง รูปที่สอง
เมตตาเสวนาพิเศษ ออนไลน์ เรื่อง”บทบาทพระกรรมฐานจังหวัดเลย บทบาทของพระกรรมฐานในอดีต บทบาทพระกรรมฐานในปัจจุบัน แนวโน้มบทบาทของพระกรรมฐานในอนาคต ร่วมกับวิทยากร ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา ดร.ธีระวัฒน์ แสนคำ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี
ทางมหาวิทยาลัย โดยคณะศาสนาและปรัชญา ขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระราชสุเมธี ผู้บริหาร บุคลากร และฝ่ายไอที (อ.ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์) ที่ขับเคลื่อนงานเสวนาครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา