โครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี กล่าวเปิดโครงการประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเลย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร พุทธศาสนิกชน เขตเทศบาลเมืองเลย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาบูรพาจารย์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา ฝ่ายประชาสัมพันธ์