สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ​ ระดับบัณฑิตศึกษา​ ปีการศึกษา 2565

21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ดำเนินการ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ​ ระดับบัณฑิตศึกษา​ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ