โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

ในพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการ พระมหาจิณมล อภิรตโน,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร ได้พบกันบุคลากรแลกเปลียนการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง ในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณโภ วิทยาเขตศรีล้านช้าง