โครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี กล่าวปิดโครงการและขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกรูป/ท่าน ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อวางแผน เสนอการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมสำหรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เวลา 13.00 น. นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ชี้แจงการจัดตารางสอนและห้องเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 อาจารย์ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft Team สำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาเขตศรีล้านช้าง