พิธีปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ประธานเปิดโครงการ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดโครงการ อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาเขตศรีล้านช้าง