โครงการอบรมความรู้พื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2565

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการ นายกิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน โครงการอบรมความรู้พื้นฐาน แก่นักศึกษาใหม่ในศตวรรษที่ 21 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

พระมหาจักรพล สิริธโร,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร บรรยายพิเศษ การสร้างแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมาย การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565