โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในจังหวัดเลย (ธ)

เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ประธานเปิดโครการ พร้อมด้วย พระราชธรรมกวี รองเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) จัดโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี นำผู้บริหาร บุคลากร พระสังฆาธิการ เข้าถวายการต้อนรับ ประธานในพิธีเปิดโครงการ พระครูปริยัติสาทร,ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย(ธรรมยุต) ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานการจัดโครงการ จากนั้นเวลา 09.30 น. พระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารงานคณะสงฆ์จังหวัดเลย(ธรรมยุต) ในปัจจุบัน ให้กับพระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอและพระเลขานุการ ทุกระดับ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง

พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี เจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย-ท่าลี่-นาแห้ว (ธรรมยุต) บรรยาพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาและการสนองงานคณะสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง