การเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยฝ่ายจัดการศึกษา พระครูปลัดจักรพล สิริธโร,ดร. หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้การดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงจัดให้มีการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก อ.ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ และอาจารย์ยชุรเวท หงส์สิริ และคณะกรรมการนักศึกษาชุดเดิม อำนวยความสะดวการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู๋ศรีจันทร์ วัณณาโภ