พระมหาฉัตรชัย สุฉัตฺตชโย,ผศ.ดร. เยี่ยมเยียนบุคลากร

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 พระมหาฉัตรชัย สุฉัตฺตชโย, ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. รองอธิการบดี ด้านวิชาการและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางมายังวิทยาเขตได้เยี่ยมเยียนบุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในวิทยาเขต และดูสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต