โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปี 2565

วันที่เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานเปิด ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอชิรวิชญ์ สุขบัว ผู้จัดการ Financial Planner บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย บรรยายพิเศษหัวข้อ “การวางแผนการเงินในยุคปัจจุบัน” โดยมีบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วิทยาเขตศรีล้านช้าง