โครงการสัมมนา การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2556 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการท่องเทียว” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์บรรจบ โชติชัย, อาจารย์วันชัย สาริยา และอาจารย์กิตติพัฒน์ ทาวงศ์ษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

 
1476375_1479182955640449_91652105_n

1464131_1479181718973906_1156617837_n

1471817_1479181738973904_376679254_n

1441245_1479181712307240_1122912858_n

1461659_1479181862307225_1250397229_n

1450709_1479181928973885_1916604112_n

1463333_1479181958973882_2115983018_n

1468614_1479181948973883_119551258_n

1473000_1479182052307206_282774063_n

1451990_1479182192307192_336275869_n

1476631_1479182188973859_492538322_n

1467214_1479182225640522_1907037659_n

1461542_1479182332307178_167467304_n

1479311_1479182322307179_234404090_n

1479300_1479182358973842_45640672_n

1452452_1479182415640503_2002555555_n

541505_1479182468973831_983780101_n

1422414_1479182518973826_317173891_n

1476588_1479182565640488_1600893131_n

1467376_1479182582307153_1096871621_n

996053_1479182658973812_1621594581_n

1473041_1479182715640473_358476030_n

1441333_1479182732307138_1499959240_n

1426434_1479182768973801_712825754_n

1475829_1479182862307125_926298197_n

1476079_1479182905640454_1975733336_n