ประชุมคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ใน 5 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์