ประชุมบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566

ประชุมบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานที่ประชุม พระมหาจิณกมล อภิรตโน,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เลขานุการที่ประชุม พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระครูปลัดจักรพล สิริธโร,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย อาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2566 และวางแผน การบริหารงานบุคคล ส่งเสริมการบริการวิชาการ การจัดการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย . ณ ห้องประชุมกว้าง รอบคอบ วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์