เปิดโครงการอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดโครงการอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567

23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการ โดยมีนายทวีศักดิ์ ใครบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมธรรมศึกษาก่อนสอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 กล่าวรายงานการจัดโครงการ ในการนี้ บุคลากร นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการอบรมธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2566 และเข้าสอบธรรมศึกษา ในสนามหลวงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ สนามสอบจังหวัดเลย(ธรรมยุต) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ภาพ : อ.ยชุรเวท หงส์สิริ /ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์