ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวาย วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาบูรพาจารย์ อนุสรณ์ 72 ปี พระราชวชิรสุธี วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายบุญเติม เรนุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์