ผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กิจกรรมเนื่องเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566เวลา 08.30 น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดย พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.วีรนุช พรมจักร์ อาจารย์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กิจกรรมเนื่องเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์